کاندیداهای شورای اسلامی سایر شهرهای شهرستان قشم
شهر درگهان
شهر سوزا
شهر طبل
شهر درگهان

آقای محمد تورنگ مشهور به محمد میر حسین فرزند حسین کد نامزد 15
آقای حسن حبیب پوردورودخانی فرزند محمد کد نامزد 16
آقای آرش دریانورد مشهور به عزالدین فرزند احمد کد نامزد 17
آقای حسن دریانورد مشهور به حسن دریانورد احمد ملا کرت فرزند احمد کد نامزد 18
آقای عبدالرحمن دریانورد مشهور به عبدالرحمن صالح فرزند صالح کد نامزد 19
آقای سیدیعقوب دریانورددرگهانی فرزند سیدکامل کد نامزد 21
آقای علی دریانورددرگهانی فرزند محمد کد نامزد 24
آقای محمد صالحی فرزند یحیی کد نامزد 26
آقای محمد مشتاقی درگهانی فرزند عبداله کد نامزد 27

شهر سوزا

آقای محمد اسلامی سوزائی مشهور به محمدمیراحمدمیرزا فرزند احمد كد نامزد 16
آقای حامد افشار مشهور به افشار فرزند عقیل كد نامزد 17
آقای محمد پشام فرزند احمد كد نامزد 18
خانم لیلا دریانورد فرزند عبداله كد نامزد 19
آقای محمد دریانورد مشهور به حاجى محمد ابراهیم احمدی فرزند ابراهیم كد نامزد 21
آقای سعید سلامی سوزائی فرزند حسین كد نامزد 24
آقای عارف سلامی سوزائی مشهور به عارف حاج ابراهیم كمال فرزند ابراهیم كد نامزد 25
آقای محمود سلامی سوزائی فرزند حسین كد نامزد 26
آقای میرعلی سلامی سوزائی فرزند میرمولا كد نامزد 27
آقای ابراهیم ملاحی سوزائی مشهور به ابراهیم عبدالله اقبال فرزند عبداله كد نامزد 29
آقای ناصر همتی سوزائی فرزند علی كد نامزد 41
آقای محمد یزدان پناه فرزند حمزه كد نامزد 4

شهر طبل

آقای عبدالجلیل امینی مشهور به جلیل امینى فرزند محمد كد نامزد 15
آقای عبدالرحیم امینی مشهور به دكتر عبدالرحیم امینى فرزند محمد كد نامزد 16
آقای عبدالصمد امینی مشهور به عبدالصمد امینى فرزند علی كد نامزد 17
خانم فاطمه امینی فرزند عبدالصمد كد نامزد 18
آقای محمدامین امینی فرزند محمد كد نامزد 19
آقای احمد امینی زاده مشهور به عبدالله محمد على عباس فرزند ابراهیم كد نامزد 21
آقای عبدالجلیل امینی طول مشهور به عبدالجلیل امینى فرزند علی كد نامزد 24
خانم منا امینی طول مشهور به منا امینى طول فرزند عبدالحمید كد نامزد 25
آقای عبدالرحمن ایرانی طبلی فرزند اسمعیل كد نامزد 26
آقای محمدرشاد تیماس پور مشهور به رشاد فرزند عبدالرحیم كد نامزد 27
آقای صالح عالی فرزند محمد كد نامزد 28
آقای عبدالحمید مرادی زاده قشمی فرزند محمد كد نامزد 29

کد:15


قشم چاپ قشم ، طراحی ، چاپ ، تبلیغات ، سعیدوکیل ، لوگو ، کارت ویزیت ، جزیره قشم ، منطقه آزاد قشم

قشم ویکی قشم | WIKI Qeshm معرفی بزرگان ، ‌مشاهیر ، علما ، وارستگان ، شهداء قشم ، سعید وکیل ريال سعیدوکیل ، قشم چاپ قشم